เมนูหลัก

บริการนักศึกษา

ตารางบรรยาย

ลิงค์หน่วยงานใน มร.

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

- ภาพอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ป.1-3
- ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศระดับปริญญาโท
- ภาพรับสมัครนักศึกษาใหม่-2557
- ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์
- ภาพกิจกรรมซ้อมรับปริญญา-2557

-พิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- กิจกรรมวันสงกรานต์ 2556
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2556
- กิจกรรมวัน 12 สิงหามหาราชินี 2556
- กิจกรรมวัน 5 ธันวามหาราช 2556
- กิจกรรมวันลอยกระทง 2556

สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ --คณะบริหารธุรกิจ-- --คณะศึกษาศาสตร์-- --คณะรัฐศาสตร์--.....อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่.....

- ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 ที่นั่ง
- เลขหมายโทรศัพทของสาขาฯ ศรีสะเกษ (ในเวลาราชการกรุณาโทร 045-826067-8 (7114,7115) ต่อ 11- 18)

- กำหนดบรรยายภาคฤดูร้อน/2557
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระกับปริญญาตรี
- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2558
- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 2/2557
- ประกาศเรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ"
- ตารางบรรยายชดเชยภาค 1/2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้ทุนแก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี....
- โครงการสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน...
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ (ราม1) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2/2557
    - รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี  
   - รับสมัครนักศึกษาขอโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
   - รับนักศึกษาใหม่แบบกระบวนรายวิชา (PreDeegree)
   - รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

- ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2557
- ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2557
- ประกาศเรื่องขอยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา เพิ่มเติม
- ตารางบรรยายชดเชยภาค S/2557 ระดับปริญาตรี(จากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ)
- การบอกเลิกและบอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2556 และภาค 2/2556 สามารถลงทะเบียนต่อได้ในภาค 1/2557
โดยยกเว้นไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ

- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56 ให้ไปรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาที่ตรงกับศูนย์สอบ
ที่ท่านเลือก ตั้งแต่บัดนี้ (11/10/56) เป็นต้นไป

- โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษอังกฤษระดับปริญญาตรี

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ รหัส 56 ประจำภาคเรียน 2/2557
- ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบประมวลความรู้คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2557
- กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
- ปฏิทินระดับปริญญาโทสำหรับนกศึกษาเก่าภาค 12558
- กำหนดสอบแก้ไอคณะศึกษาศาตร์ภาค 2/2557
- กำหนดสอบประมวลความรู้คณะศึกษาศาตร-2557
- กำหนดสอบแก้ไอคณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2557
- กำหนดสอบแก้ไอวิชาประมวลความรู้คณะรัฐศาสตร์-2557
- กำหนดสอบแก้ไอคณะบริหารธุรกิจ ภาค 2/2557
- กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 56 ภาค 2/2557
- กำหนดสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ-2557
- กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาตร์ รหัส 56 ภาค 2/2557
- กำหนดสอบแก้ไอคณะศึกษาศาสตร์ ภาค 1/2557
- กำหนดสอบแก้ไอคณะรัฐศาสตร์ ภาค 1/2557
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักระดับปริญญาโทสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น .....(เฉพาะศูนย์การเรียนรู้ในประกาศเท่านั้น).....
- กำหนดลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2558
- กำหนดลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ 3 ปีการศึกษา 2557
- กำหนดสอบแก้ไอคณะบริหารธุรกิจ ภาค 1/2557
- กำหนดการลงทะเบียนระดับปริญญาโท ภาค 2/2557
- กำหนดสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ ภาค 1/2557 หน้า 1 หน้า 2 รายชื่อรหัส 55
- แบบขอหนังสือรับรองปริญญาบัตรของนักศึกษาหลักสูตร MBA
- การขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ดาวน์โหลด COMP CODE 781

- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 56 ให้ไปรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศรีสะเกษ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (19/09/56)( ภายในเวลา 6  เดือน)
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.045826067-8 ต่อ 11-13 ,16
หลักฐานที่ต้องนำไปด้วย 1.บัตรประจำประชาชนพร้อมสำเนา 2 ชุด  2.ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน หรือ สำเนา
- ข้อปฏิบัติการลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท

 

สารสนเทศนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

- ประกาศผลสอบวิชา POL6100-รหัส 57-sisake
- ประกาศผลสอบวิชา POL6301-รหัส 56-sisake
- ประกาศผลสอบวิชา POL6103-รหัส 56-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6094-รหัส 57-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6093-รหัส 57-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL7097-รหัส 55-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL7096-รหัส 55-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6303-รหัส 55-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6203-รหัส 55-sisaket
- ระกาศผลสอบวิชา POL6309-รหัส 56-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6100-รหัส 55-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6201-รหัส 56-sisaket

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-826067-8 (ภายใน มร 7114-5)
โทรสาร 045-826064 ,045-826070 (ภายใน มร. 7112-7113)

Webmaster : sisaket@ru.ac.th