เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานในเวลาราชการ 045-826067-8 (ภายใน มร. 7114,7115 ต่อ 1-3,6,8) ติดต่องานระบบการเรียนการสอนเฉพาะเวลามีการบรรยาย 7110-1 แฟกส์ 7112-3

เมนูหลัก

บริการนักศึกษา

ตารางบรรยาย

ลิงค์หน่วยงานใน มร.

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

- ภาพอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ป.1-3
- ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศระดับปริญญาโท
- ภาพรับสมัครนักศึกษาใหม่-2558
- ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์-2558
- ภาพกิจกรรมซ้อมรับปริญญา-2557

-พิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2558
- กิจกรรมวัน 12 สิงหามหาราชินี 2558
- กิจกรรมวัน 5 ธันวามหาราช 2557
- กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

ram-sisaket

regis2559

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ไห..............รายละเอียด...........แผ่นพับโครงการ.................ใบสมัคร............ไห

- ปฎิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำภาค 1/2559 ....รายละเอียด.....ไห

- รายละเอียดกำหนดการซ้อมรับปริญญา สาขาวิทยบริการฯ ศรีสะเกษ.....วันซ้อมใหญ่-รับจริง....ซ้อมย่อยที่สาขาฯ.....
- กำหนดวันพระราชทานปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี 2557-2558 (รุ่นที่ 41).....รายละเอียด.....ไห
- ประมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง "การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง".....รายละเอียด.....ไห
- แจ้งกำหนดรับจองชุดครุย สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ ....รายละเอียด......ไห
- ประกาศเสนอราคาจ้างตัดสูทนักศึกษาระดับปริญญาโท 3 คณะ
- ประกาศเสนอราคาจ้างตัดสูทนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- เลขหมายโทรศัพทของสาขาฯ ศรีสะเกษ (ในเวลาราชการกรุณาโทร 045-826067-8 (7114,7115) ต่อ 11- 18)

- ตารางบรรยายสรุป-2-58.....ไห
- กำหนดโครงอบรมภาษาอังกฤษ ภาค 2/2558.....รายละเอียด.....ไห
-ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2559.....รายละเอียด.....ไห
-แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 2/2558.....รายละเอียด.....ไห
- แจ้งนักศึกษาปริญาตรีที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา....รายละเอียด.....ไห
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ภาค 2/2558 ......รายละเอียด....ไห
- กำหนดเปิดบรรยายปริญญาตรีและตารางบรรยาย
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รหัส
- แจ้งวันเวลา/สถานที่ รับบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 58
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระกับปริญญาตรี
- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2558
- ประกาศเรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ"
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้ทุนแก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี....
- โครงการสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน...
- การบอกเลิกและบอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56 ให้ไปรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาที่ตรงกับศูนย์สอบ
ที่ท่านเลือก ตั้งแต่บัดนี้ (11/10/56) เป็นต้นไป

- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะบริหารธุรกิจ ภาค 1/2558....รายละเอียด..... news
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะศึกษาศาสตร์์ ภาค 1/2558....รายละเอียด..... news
- ตารางบรรยายระดับปริญญาโท 3 คณะ ภาค 2/2558...ชั้นปีที่ 1....ชั้นปีที่ 2.....news
- กำหนดการบรรยายคณะนิติศาสตร์ปริญญาโท ภาค 2/2558...ตารางบรรยาย...news
- กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/58 .....รายละเอียด.....
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะนิติศาตร์ ภาค 2/2557....รายละเอียด.....
- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัญฑิตคณะบริหารธุรกิจ ....แบบฟอร์ม....
- กำหนดสอบประมวลความรู้ภาค 1/2558 ....รายละเอียด....สถานที่สอบ....รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.....
- กำหนดสอบปากเปล่า วิชาประมวลความรู้ ภาค 2/2557 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 56 ...รายละเอียด.....
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) วิชาประมวลความรู้ ภาค 2/2557 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 56 ...รายละเอียด.....
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะศึกษาศาตร์ ภาค 2/2557 รหัส 57...รายละเอียด.....
- กำหนดวันเวลาบรรยายวิชา RAM600 ภาค 1/2558 สำหรับนักศึกษา รหัส 58 ...รายละเอียด.....
- กำหนดการและรายละเอียดการแจ้งจบคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 56...รายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ....
- กำหนดลงทะเบียนเรียนหลักสตรสาธารณสุุุุขศาสตรมหาบัณิต ภาค 2/2558...รายละเอียด....
- ปฏิทินระดับปริญญาโทสำหรับนกศึกษาเก่าภาค 12558
- แบบขอหนังสือรับรองปริญญาบัตรของนักศึกษาหลักสูตร MBA
- การขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ดาวน์โหลด COMP CODE 781
- ข้อปฏิบัติการลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

- ประกาศผลสอบวิชา POL6100-รหัส 57-sisake
- ประกาศผลสอบวิชา POL6094-รหัส 57-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6093-รหัส 57-sisaket

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ
363 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-826067-8 (ภายใน มร 7114-5)
โทรสาร 045-826064 ,045-826070 (ภายใน มร. 7112-7113)

Webmaster : sisaket@ru.ac.th