วันที่ 17 มกราคม 2560 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ ((กำหนดการ))

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
(สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) ภาค 1 ปีการศึกษา 2560..... ((รายละเอียด)) .....
หลักสูตรที่รับสมัคร
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- รับสมัครทาง Internet และรับสมัครที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 9 มกราคม ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560
- ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 21- 23 กรกฎาคม 2560
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์ใบสมัคร ออนไลน์ และขอรับใบสมัครได้ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ ......((คลิกรายละเอียด))...... ((ดาวน์โหลดใบสมัคร)).....

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
- จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 2 กรกฎาคม 2560
- รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 2 -5 มิถุนายน 2560
- รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
Bachelor of Arts Program in Philosophy
“ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว”
(Philosophy Religion and Culture for Tourism)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
Bachelor of Arts (Philosophy)
.....((แผ่นพับหลักสูตร)).....((ใบสมัครปรัชญาศาสนาฯ)).....((สมัครออนไลน์))

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
Bachelor of Arts Program in Philosophy
“ปรัชญา การปกครอง”
(Philosophy, Politics)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
Bachelor of Arts (Philosophy)
.....((แผ่นพับหลักสูตร)).....((ใบสมัครปรัชญาการปกครอง)).....((สมัครออนไลน))

ม.รามคำแหง ศรีสะเกษ

.....เข้าสู่หน้าหลัก......