rusk2016
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานในเวลาราชการ 045-826067-8 (ภายใน มร. 7114,7115 ต่อ 1-3,6,8) ติดต่องานระบบการเรียนการสอนเฉพาะเวลามีการบรรยาย 7110-1 แฟกส์ 7112-3

mainmenu16rusk03
calenda-rusk

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

com-sk
- ภาพอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ป.1-3

- ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศระดับปริญญาโท
- ภาพรับสมัครนักศึกษาใหม่-2558
- ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์-2558
- ภาพกิจกรรมซ้อมรับปริญญา-2559

-พิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์
 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2558
- กิจกรรมวัน 12 สิงหามหาราชินี 2558
- กิจกรรมวัน 5 ธันวามหาราช 2557
- กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

 

รับสมัคร-2559rusk

regis2559

rusk02

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559
ไห..............รายละเอียด........เทียบโอนจากสถาบันอื่น........เทียบโอนหน่วยกิต.........ไห

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ทางอินเตอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559
ไห..............รายละเอียด.................ไห

...............................................................................................................................................................

ไห......ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ส่วนภูมิภาค ภาค 1/2559......ไห
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รายละเอียด.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์..สาขาฯ ศรีสะเกษ
(หรือสอบถามที่โทร.045-826067-8)

ไห......ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ที่สาขาวิทยบริการฯ ......ไห

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญโท ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559
ไห..............รายละเอียด.................ไห

...............................................................................................................................................................

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
โครงการพิเศษ    คณะนิติศาสตร์    รุ่นที่ 4
ไห.....ปีการศึกษา  2559 ......ไห
.....ดาวน์โหลดแบบสำรวจ.....ตอบแบบสำรวจออนไลน์.....

...............................................................................................................................................................

ไห..............ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต.................ไห

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ไห..............รายละเอียด...........แผ่นพับโครงการ.................ใบสมัคร............ไห
....................................................................................................................................................................

rusk01

- ปฎิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำภาค 1/2559 ....รายละเอียด.....ไห
- กำหนดการบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559....รายละเอียด , ตารางบรรยาย.....ไห
- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2559.....รายละเอียด.....ไห

 

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก บริเวณทิศตะวันตก ม.รามคำแหง สาขาฯ ศรีสะเกษ....รายละเอียด.....ไห
- ประกาศราชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ....รายละเอียด.....ไห
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้าง
รั้วอิฐบล็อก บริเวณทิศตะวันตก ม.รามคำแหง สาขาฯ ศรีสะเกษ....รายละเอียด.....ไห
- ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก บริเวณทิศตะวันตก ม.รามคำแหง สาขาฯ ศรีสะเกษ....รายละเอียด.....ไห
- ลขหมายโทรศัพทของสาขาฯ ศรีสะเกษ (ในเวลาราชการกรุณาโทร 045-826067-8 (7114,7115) ต่อ 11- 18)

 

- ประกาศเรื่องการกู้ยืมเงิน กยส. สำหรับผู้กู้รายเก่า ปี 2559 ....รายละเอียด..... news
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รหัส
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระกับปริญญาตร
- ประกาศเรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ"
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้ทุนแก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี....
- การบอกเลิกและบอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี

 

คณะบริหารธุรกิจ

- กำหนดสอบแก้เกรดไอ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ภาค 2/58....รายละเอียด..... news
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ รหัส 57....รายละเอียด..... news
- โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ์ ประจำปี 2559....รายละเอียด.....
- กำหนดสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ภาค 2/2558.....รายละเอียด.....
- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัญฑิตคณะบริหารธุรกิจ ....แบบฟอร์ม....

- แบบขอหนังสือรับรองปริญญาบัตรของนักศึกษาหลักสูตร MBA

 

คณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้คณะศึกษาสาตร์ รหัส 57....รายละเอียด..... news
- โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559....รายละเอียด.....

 

คณะรัฐศาสตร์

- กำหนดสอบแก้เกรดไอ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาค 2/58....รายละเอียด..... news
- กำหนดสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2558.....รายละเอียด.....news
- กำหนดสอบแก้เกรดไอ วิชาประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/58....รายละเอียด..... news
- โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2559....รายละเอียด.....

 

ทุกคณะ

- รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเรียน นศ. ระดับปริญญาโท ภาค1/59 .....รายละเอียด.....
- การขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ดาวน์โหลด COMP CODE 781
- ข้อปฏิบัติการลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท

 

student-servicerusk-downloadrusk-r02rusk-media

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ
363 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-826067-8 (ภายใน มร 7114-5)
โทรสาร 045-826064 ,045-826070 (ภายใน มร. 7112-7113)
Webmaster : sisaket@ru.ac.th